บริการรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมี่ยม

ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยหน่วยงานในโครงการของ LAND AND HOUSE
เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่

และข้อร้องเรียนของพนักงาน เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2564