บริษัทของเราได้รับการการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เป็นผู้ประกอบการในฐานะผู้ให้บริการที่สามารถทำธุรกรรมกับภาครัฐตามกฎกระทรวงและมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) https://thaismegp.com/egp/