iso content2

 

      ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากการที่ทางบริษัทคำนึงถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของพนักงาน
เป็นอันดับแรก บริษัทจึงต้องรับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมดูแลของทางบริษัท ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทของเราได้ดำเนินการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุ บาดแผลที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน อีกทั้งความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่เสมอ  

      ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

      บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัดบริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การพัฒนาการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีม และช่วยกันสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง