การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรม และภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นงานดูแลทรัพย์สินและดูแลความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ การแต่งเครื่องแบบ มีใจรักในงานบริการ Service Mind. การให้ความรู้เกี่ยวกับกับวิชาชีพรักษาความปลอดภัย การสังเกตจดจำผู้มีพิรุธ การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ เหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุจราจร การให้สัญญาณจราจรเบื้องต้น โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนการลงปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีทีมงานฝึกอบรมเพื่อทบทวนที่หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

คุณสมบัติของพนักงาน

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
  • คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงาน และตรวจสอบประวัติอาชญากร
  • ฝึกอบรม , ทดลองงาน , ประเมินผล
  • จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  • จัดทำระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานสูง
  • สร้างแรงจูงใจพนักงานด้วยการเลื่อนตำแหน่งปรับค่าจ้าง ตามความรู้ความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

     

  • ในระหว่างการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  บริษัทฯ ได้จัดทีมงานฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ เข้าตรวจหน่วยงานทุกหน่วย ทั้งกลางวันและกลางคืน  เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดต่อประสานงานกับตัวแทนลูกค้าผู้ใช้บริการ