Up

ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ประกาศกำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ประกาศกำหนดแบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชี
ประกาศกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย
ประกาศแบบคำขอ ใบรับคำขอ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
ประกาศแบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสถานฝึกอบรม
 
 
Powered by Phoca Download