บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด จัดประชุมสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลักในการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กร
เรามุ่งดำเนินงานด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกระดับผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ
และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และสร้างภาวะผู้นำให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยมี นาวาโทสุพจน์ อะทุมชาย ประธานบริหาร บริษัท
รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นประธานในงานสัมมนาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม