ตรวจหาเชื้อ covid 19 เชิงรุกตามหน่วยงานต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานและผู้มารับบริการ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนอย่างทั่วถึง