บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็น.พี. จำกัด จัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางบริษัท และกรมควมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรายังเพิ่มมาตรการเรื่องความตระหนักรู้ให้มากยิ่งขึ้น

ด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดให้มีความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ รวมทั้งตนเอง คนครอบครัวและผู้ใกล้ชิดทุกคนให้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว