บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด อย่างทันท่วงทีในทุกมิติ

iso
สถานฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
Image

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ในด้านการบริหารองค์กร การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานฝึกอบรมมาตรฐาน

บริษัทของเรามีสถานฝึกอบรมมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราต้องผ่านการอบรบทุกคน

การบูรณาการความปลอดภัย

บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และได้รับความปลอดภัยสูงสุด

บริหารองค์กรเพื่อยกระดับอาชีพการรักษาความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

องค์กรรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน iso
องค์กรผ่านมาตรฐาน ISO
เราคือผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัย

บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO ประกอบด้วย
ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเป็นบริษัทชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

Learn More

ISO 45001:2018

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากการที่ทางบริษัทคำนึงถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของพนักงาน เป็นอันดับแรก บริษัทจึงต้องรับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมดูแลของทางบริษัท

Read More...

ISO 14001:2015

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม .

ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง

Read More...

ISO 9001 : 2015

ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การพัฒนาการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีม และช่วยกันสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

Read More...

This image for Image Layouts addon

ได้รับการการรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME

ได้รับการการรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นผู้ประกอบการที่สามารถทำธุรกรรมกับภาครัฐตามกฎกระทรวงและมาตรการ สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Learn More

บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

N.P.Security Checking System

เป็นระบบที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน รปภ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละจุด
ผ่านมือถือแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้และสามารถตรวจ
สอบข้อมูลรายชื่อรูปภาพตลอดจนข้อมูลการติดต่อ
ของพนักงาน รปภ.ของบริษัทซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Just-ID Visitor

Just-ID Visitor เครื่องบันทึก และรายงานผู้มาติดต่อพื้นที่
แบบพกพาสามารถบันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อจากชิบ
บัตรประชาชน บันทึกภาพรายละเอียดสำคัญของการ
ติดต่อ และสามารถปริ้นรายละเอียดออกมาเป็นสลิปในตัว
ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ QR-Code
จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server 

Guard Panel

เป็น Platform Command Center ที่พัฒนาขึ้นให้ส่วนงาน
กลางของการรักษาความปลอดภัย สามารถดูแลจัดการ
บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของทุก
โครงการที่บริษัทนั้นบริหารในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร คอนโด
มีเนียม และเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนเข้าด้วยกัน

มั่นใจในความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งบูรณาการใช้งานร่วมกับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตลอดจนการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.

เรามีสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาตรฐานผ่านการรับรองซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับบุคลากรด้านการรักษา
ความปลอดภัย และมาตรฐานในวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
สถานฝึกอบรม เอ็น.พี.

พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม

พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราต้องผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย กฏกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรการฝึกอบรม

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ

เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

LEARN MORE

ครูฝึกและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในทุกมิติ

ฝึกอบรมทั้งภาคภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Read More

เพื่อให้ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และมีบุคลิกภาพที่ดี

Read More

การันตีด้วยรางวัลต่างๆ และผลงานที่ลูกค้าทั่วประเทศให้ความไว้วางใจ

This image for Image Layouts addon

ASIA TOP CEO AWARDS
จากความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นการการันตีความสำเร็จ
ด้วยรางวัลด้านต่างๆมากมาย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกิจกรรมทางสังคม
ในระดับประเทศ

Learn More

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความวางใจไว้วางใจในบริการของเรา

0
โครงการ หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม
0
บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ธุรกิจเอกชน
0
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
This image for Image Layouts addon

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา เพราะเรามุ่งมั่น สร้างสรรค์งานบริการรักษาความลอดภัยอย่างมืออาชีพ
พัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ

          บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นจากการรวมพลังความคิด และประสบการณ์จากคณะทำงานทั้งภาคราชการ และพลเรือนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย (Security & Safety measures) ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (Security Business Acts) เพื่อมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนากระบวนงานการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 

Learn More
ขั้นตอนการให้บริการหากท่านไว้วางใจในบริการของเรา
 • หากท่านสนใจบริการการรักษาความปลอดภัย หรือต้องการใบเสนอราคา
  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร.02 441 9468 : 092 270 1799 หรือกรอกข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับโดยเจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคาให้ท่านทาง email address หรือประสานทางโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ในโอกาสแรก
1. บริษัทเข้าแนะนำข้อมูลการให้บริการ
 • บริษัทเข้าตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน นำเสนอผลงานของบริษัทฯ
  ตามวันเวลาที่นัดหมาย และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างงาน
2. ทำสัญญาว่าจ้างก่อนลงปฏิบัติงาน
 • จัดทำสัญญาว่าจ้างต้นฉบับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างศึกษา และตรวจสอบ
  หากมีข้อทักท้วงก็สามารถแก้ไขตามความเหมาะสมได้
  และจะต้องมีการเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อนที่จะมีการลงงานจริง

3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการรักษาความปลอดภัย
 • จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยลงพื้นที่ประจำจุด โดยพนักงานทุกคน
  ต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ทดสอบ ตรวจสารเสพติด ตรวจประวัติ
  อาชญากรรม และต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติ
  ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และระเบียบกฎหมายคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
4. เจ้าหน้าที่สายตรวจและครูฝึกกำกับดูแลการปฏิบัติ
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจ ครูฝึกและฝ่ายปฏิบัติการ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
  ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ผู้ว่าจ้าง
  กำหนด และเป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
5. ฝ่ายบริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
 • ฝ่ายบริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน และเข้ารับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดต่อเรา

This image for Image Layouts addon

ไว้วางใจ
ให้เราได้ดูแลความปลอดภัย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 12/39-40 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 

Learn More
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ฝ่ายสำนักงาน   : 092 270 1799

สำนักงาน โทร. : 02 441 9468

e-mail             : athoomchai.s@gmail.com 

Line Id            : @npsecurity

ขอใบเสนอราคาหรือส่งข้อมูลเพื่อการบริการ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการบริการของ เอ็น.พี.

Breaking News
สนใจร่วมงานกับเรา

สนใจ
ร่วมเป็นพนักงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

คุณสมบัติพนักงาน
ตำแหน่งงานด้านการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลข่าวสารงานด้านการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทความด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทุกคนต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทขาดสติ และมีการป้องกันเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

This image for Image Layouts addon

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ตลอดจนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Learn More
This image for Image Layouts addon

เคล็ดลับสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

Learn More
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ90%
ความพึงพอใจของพนักงาน87%