Guard Panel   

  • เป็น Platform Command Center ที่พัฒนาขึ้นให้ส่วนงานกลางของการรักษาความปลอดภัย สามารถดูแล จัดการ บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของทุกโครงการที่บริษัทนั้นบริหารในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม และเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนเข้าด้วยกัน
  • นวัตกรรมบันทึกการเข้าออกผ่านระบบ OCR (Optical character recognition)
  • สแกนบัตรผู้มาติดต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ พร้อมบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อและส่งตรงไปยังผู้พักอาศัยได้ในทันที ข้อมูลในระบบที่เชื่อมโยงสำหรับเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับรู้การเข้าออกของผู้มาติดต่อ ไม่ต้องเรียกดูรายงานการจดบันทึกจากเจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา และสั่งพิมพ์เป็นรายงาน เพื่อตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในโครงการ
มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล