เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุให้กับพนักงาน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่ต้องมีการฝึกทบทวนตามวงรอบ และมีมีการเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล