หน่วยงานคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแถวตรวจสอบกำลังพล ตรวจสอบการแต่งกายและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ 

การตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อบุคคลเดินเท้าอย่างเข้มงวด การให้ความสำคัญกับการสวมแมสและถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่และล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง
อุปกรณ์ส่วนกลางต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล