สายตรวจเข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและกระบอง โดย อ.เรวัต มีกรณ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมครูฝึก รปภ. ไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความ เข้มแข็ง

อดทน มีระเบียบวินัย มีความเข้าใจในหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด💪🇹🇭