สายตรวจเข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและกระบอง โดย อ.เรวัต มีกรณ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมครูฝึก รปภ. ไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความ เข้มแข็ง

อดทน มีระเบียบวินัย มีความเข้าใจในหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด💪🇹🇭

 

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล