ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงานในโครงการของ LAND AND HOUSE เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุให้กับพนักงาน

หน่วยงานคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแถวตรวจสอบกำลังพล ตรวจสอบการแต่งกายและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ 

 นาวาโทสุพจน์ อะทุมชาย ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่
ประจำปี 2563 เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ได้รายงานถึงการไปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในรอบปีที่ผ่านมา

งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
อำนวยการรักษาความปลอดภัย
อำนวยการรักษาความปลอดภัย mobile expo